گرم کردن
گرم کردن بدن قبل از ورزش از صدمه دیدن جلوگیری میکند
گرم کردن - گرم کردن

گرم کردن ونرمش های کششی،بالانس-و تمرین های قدرتی هد فمند قبل از ورزش بیش ازیک شعار و عادت میباشد. در تحقیقی، که برروی بیش از1800بازی کن جوان والیبال،در یکی از دانشگاه های نروژ،در زمینه ورزش و فرهنگ بدن، انجام گرفت باین نتیجه رسیدند که ،گروهی که 10 تا 20 دقیقه قبل از بازی وقبل از تمرین بوسیله نرمش بدن خود را گرم کرده اند ،نصف ،گروه دیگر صدمه دیده اند

 

 
نرمش برای گرم کردن بدن
گرم کردن - گرم کردن

این تمرین ها تحرک پذیری مفاصل را که در دویدن زیر فشار هستند تقویت میکند. مایع مفاصل را زیاد میکند که برای تغذیه غضروف های مفاصل مهم میباشد.تا زمانیکه برایتان تفریح دارد این تمرین ها را انجام دهید.(قبل از هر دویدن)

 

دایره زدن زانو: زانو را کمی خم کنید،دست ها را روی کاسه زانو قرار دهید و با زانو یک دایره بکشید، از چپ و از راست.

نرمش برای گرم کردن بدن