چاق ها
تمرین برای افراد چاق
چاق ها - چاق ها

ما به شما مجموعاً 7 تمرین قدرتی و کششی نشان میدهیم که برای افراد چاق در نظر گرفته شده است

تمرین های قدرتی

تقویت پشت در حالت نشسته

حالت استارت: نشسته روی توپ بنشینید.پاها را آنقدر باز کنید تا شکمتان راحت بین آنها جای بگیرند.پا ها متمایل بخارج زانو زاویه 90درجه میسازد.شکم را بکشید که چروک نداشته باشد.جناق سینه بطرف جلو. گردن را دراز کنید.شانه ها را از گوشها دور کنید کتف ها بطرف عقب و پائین

تمرین برای افراد چاق