پوستر
تمرین بهتـر (پوستر تمرین های اصلاحی)
پوستر - پوستر

در این اواخر از دیدگاه علم تمرین ، علم طب ورزش و علم تمرین های ژیمناستیکی خیلی

از تمرین های سنتی در بازبینی و بررسی منسوخ شده اند زیرا امکان صدمه رساندن آنها

بیشتر از اثرات مثبت آنها بوده است.

این پوستر معروف ترین آنها را به شما نشان می دهد.

هدف آن است که این نوع تمرین ها را در آینده فراموش کنید. جایگزین مناسب آنها بدون اثرات جنبی در مقابل هریک به تصویر کشیده شده است . لطفا" توجه داشته باشید که این یک برنامه تمرینی نیست.

تمرین بهتـر (پوستر تمرین های اصلاحی)

برای دریافت پوستر تمرینات اصلاحی به لینک ذیل (فایل ضمیمه) مراجعه نمائید.

 

فایل ضمیمه

 
برنامه استقامتی و قدرتی (پوستر ورزیدگی)
پوستر - پوستر

علم تمرین ، علم طب ورزش و ژیمناستیک طبی ، در این اواخر از لحاظ علمی خود را با تمرین ژیمناستیک مشغول کرده اند .

بعنوان مثال تمرین چاقو تاشو (باسن روی زمین ، دست ها و پاها کشیده بهم نزدیک می شوند)، هیزم شکن (کمرخم) ، دایره زدن با باسن ، این تمرین ها بعداز بررسی منسوخ شده اند زیرا اثرات منفی آنها بیشتر از اثرات مثبت آنهاست. به جای آنها تمرینهای جدیدی در نظر گرفته شده اند که ما در این جا به تصویر کشیده ایم . . .

برنامه استقامتی و قدرتی (پوستر ورزیدگی)

برای دریافت پوستر ورزیدگی به فایل ضمیمه مراجعه نمائید:

 

فایل ضمیمه