وظيفه عضلات پشت
پشت - پشت

عضلات پشت، مسئولیت تعادل عمودی قرار گرفتن ستون فقرات وهمچنین یکسان کردن فشار بر روی آنرا بعهده دارند.بزرگترین کمکی که شما در این راستا میتوانید انجام دهید، این است که عادت کنید ،بدن را همیشه در حالت صحیح نگهدارید .این عادات و حالت های خوب را همیشه بکار برید از جمله "صحیح نشستن،صحیح راه رفتن،صحیح ایستادن و صحیح دراز کشیدن وصحیح بلندشدن" را همیشه بکار برده و به آن فکر کنید.وهرگز فراموش نکنید.

 

عضلاتی که با ستون فقرات مرتبط میباشند:در پشت بدن، دو عضله قوی کششی در چپ و راست ستون فقرات،همچنین عضلات صافی که مورب از ستون فقرات بطرف کمربند شانه ای کشیده شده اند.مضافا جلو و طرفین عضلات شکم.و عضلات باسن و لگن خاصره .

بيماری ها و ناراحتی هائی که در رابطه با هر یک ازاین گروه از ماهیچه ها بروز میکند، باعث میشوند تا حالت ایستائی بدن خراب شود.که متعاقب آن فشار روی ستون فقرات نا متعادل ودر نتیجه ناراحتی های عملکردی ودردها نمایان میگردد.بنابراین حتما به حالت ایستائی بدن در تمام روز توجه داشته باشید بخصوص کسانی که در هنگام کار پشت میز می نشینند.