تمرینات ورزیدگی برای پشت: شل کردن پشت و ریلکس کردن
پشت - پشت

تنها تقویت عضلات پشت مهم نیست ، بلکه تمرین شل کردن دائمی عضلات و ریلکس نمودن آنها ، کمک میکند تا، گرفتگی عضلاتی را که باز نمیشوند ، برطرف کند . سعی کنید در این تمرین ها آرام و یکنواخت نفس بکشید . چنانچه در محل کار مجبورید کارتان را نشسته انجام دهید ، حتماً پشتتان را چندین بار شل کرده و ریلکس نمائید .

تمرین 1

شل کردن عضلات پشت

 

 

صاف ایستاده ، دست ها را تا حد امکان بالا بکشید .

عمیق نفس بکشید. در بازدم بگذارید بالاتنه پائین بیاید . دست ها هم در این عمل شل شده و تاب میخورد . تمرین را 5 بار تکرار کنید .

 

 

 

تمرین 2

شل کردن عضلات پشت

روی صندلی نشسته پاها را شل روی زمین بگذا ید .حال دست ها را از طرفین به تناوب به جلو و عقب تاب دهید . در این تحرک ، سر و بدن نیز همکاری میکنند ولی پشت همواره صاف میماند . این تمرین را چند بار در روز تکرار کنید .

 

 

 

تمرین 3

کشش عضلات راست پشت

کاملاً صاف روی صندلی بنشینید ، پاها ریلکس روی زمین .حال بآرامی بالاتنه را به جلو برده و سر و شانه را شل کرده ، بپائین آویزان کنید . تنه کاملاً ریلکس. چند ثانیه ای در این حالت بمانید ، سپس تمرین را تکرار نمائید .

 

 

 

تمرین 4

کشش عضلات راست پشت

بحالت چهار ستون روی زمین قرار گیرید(چهار دست و پا) .شکم را بطرف سقف کشیده و پشت را گرد کنید.چند ثانیه در این حالت مانده ، و بارامی نفس بکشید. بحالت استارت برگشته و تمرین را 10 بار تکرار کنید.

 

 

 

تمرین 5

کشش عضلات راست پشت

بحالت چهار ستون روی زمین قرار گیرید(چهار دست و پا) ناف را بطرف زمین آورده ، و لگن را بطرف جلو کج کنید طوری که گودی کمر بسازید.

حالت را چند ثانیه حفظ کرده و آرام به نفس کشیدن ادامه دهید . بحالت اوًل برگشته و دوباره 10 بار تکرار کنید .