تمرينات پشت
پشت - پشت

هدف آنست که ، شما تمرینات هر صفحه را 3 تا 4 بار 15 -20 بار تکرار کنید . آهسته شروع کرده ، ست و تکرار ها را اضافه کنید.

تمرین ۱

چهار دست و پا روی زمین ، به تناوب پشت خود را گرد و گود کنید.( اسب و گربه).سر حرکت را همراهی میکند.

ويدئو ببينيد

Quicktime \ RealVideo

 

تمرین ۲

چهار دست و پا .چانه نزیک زمین و به جلو هل داده شود و به گودی کمر برگشت.

ويدئو ببينيد

Quicktime \ RealVideo

 

تمرین ۳

چهار دست و پا روی زمین .به تناوب ، یک دست و پای طرف مقابل زا خم کرده و دوباره بکشید. زانو و پیشانی را زیر بدن بهم برسانید.

ويدئو ببينيد

Quicktime \ RealVideo

 

تمرین ۴

به پشت بخوابید، کف پاها روی زمین. باسن را بالا و پائین ببرید.

ويدئو ببينيد

Quicktime \ RealVideo

 

تمرین ۵

به شکم روی زیرانداز دراز بکشید.پیشانی را از روی زمین بلند کنید و با دست های کشیده توپ کوچکی را بگردانید.

ويدئو ببينيد

Quicktime \ RealVideo

 

تمرین ۶

بر روی شکم قرار بگیرید.بدن کشیده،بالاتنه را کمی بلند کرده و بطرف چپ و راست هل دهید.

ويدئو ببينيد

Quicktime \ RealVideo

 

تمرین ۷

بر روی شکم.بالاتنه را کمی از زمین بلند کنید و دست ها را بتاوب در امتداد بدن ، بالا و پائین ببرید.

ويدئو ببينيد

Quicktime \ RealVideo

 

تمرین ۸

بر روی شکم،دست ها و پاها بالا و پائین میروند.

ويدئو ببينيد

Quicktime \ RealVideo