بجای آنکه شکم را بداخل بدهید، باسن را به جلو دهید
پشت - پشت

با دادن باسن به جلو ،گودی کمر کمتر شده و با تداوم آن بمرور زمان عضلات قوی شده و پس از مدتی با قوی شدن شکم، بالا تنه صاف میشود.