مدیریت
اسب مرده
مدیریت - مدیریت

وقتي متوجه شدي اسب مرده را ميراني پياده شو (ضرب المثل سرخ پوستي)

 

(ولي، معمولاً برخورد ما اينگونه خواهد بود)

1- تازيانه را قوي تر مي كنيم.

2- اسب سوار را عوض مي كنيم.

3- مي گوئيم ما هميشه همينطوري سوار كاري مي كرديم.