لگن
تمرین های کششی برای لگن
لگن - لگن

در تمرین های کششی برای عضلات خم کننده لگن، پای چپ را مثل قدم برداشتن به جلو میبریم و لگن را بطرف پائین برده در حالیکه پای راست کاملاً کشیده میماند.برای نگهداری بالانس بهتر، میتوانید دست ها را روی زمین بگذارید.

حال دست ها و ران باید در یک ارتفاع قرار گیرند.