تمرینات برای تقويت عضلات شانه
شانه درد - تمرینات شانه

کف دست ها و زانوها روی زمین. دست راست را در ارتفاع شانه کاملاً کشیده و کف دست را روی زمین قرار دهید.

دست دیگر هم در ارتفاع شانه بزمین تکیه داده می شود.

شانه چپ را بطرف دست چپ وهمزمان بطرف بالا بکشید، بدون آنکه دست از زمین جدا شود.

وقتی کشش را احساس کردید، کف دست و بازو را بزمین فشار دهید.

بعد از استراحتی کوتاه با دست دیگر شروع کنید.

اثر تمرین: استحکام و تحرک پذیری عضلات شانه و دست

زانوها بعرض شانه از هم فاصله دارند ، روی ساق پا بنشینید.یک دست را بطرف جلو بکشید و کف دست را روی زمین بگذارید.

شانه دست جلو رفته را بطرف جلو و پائین بکشید.

وقتی کشش را احساس کردی کف دست را بزمین فشار دهید.

عضلات را از انقباض درآورده و دوباره تمرین را 10 مرتبه تکرار کنید. سپس با دست دیگر ادامه دهید.

 

اثرات:

- استحکام و تحرک پذیری عضلات شانه و دست.

- استحکام و تحرک پذیری عضلات پائین تنه.

- انگشتان پا مستقیم بطرف عقب می باشند.

 

تغییر:

دست جلو را با زاویه 45 درجه جلوی بدن قرار داده و بالاتنه را بطرف داخل و خارج قرار دهید.