تمرین برای شانه ها و گردن
شانه درد - تمرینات شانه

تمرین برای شانه ها

تمرین 1

هردو شانه را با قدرت بطرف بالا بکشید و آهسته هر دو را بطرف پائین بیاورید.

تمرین 2

دست ها را جلوی سینه قلاب کنید و با قدرت بطرف خارج بکشید.

تمرینات گردن

تمرین 1

دست ها را پشت سر قلاب کنید.آهسته سر را درمقابل مقاومت دست فشار دهید.گردن در این حالت کشیده و بلند میماند.

تمرین 2

یک دست را مقابل شقیقه قرار داده وبا احتیاط سر را در مقابل مقاومت دست فشار دهید.