شانه درد
تمرینات برای تقويت عضلات شانه
شانه درد - تمرینات شانه

کف دست ها و زانوها روی زمین. دست راست را در ارتفاع شانه کاملاً کشیده و کف دست را روی زمین قرار دهید.

دست دیگر هم در ارتفاع شانه بزمین تکیه داده می شود.

شانه چپ را بطرف دست چپ وهمزمان بطرف بالا بکشید، بدون آنکه دست از زمین جدا شود.

تمرینات برای تقويت عضلات شانه

 
تمرین برای شانه ها و گردن
شانه درد - تمرینات شانه

تمرین برای شانه ها

تمرین 1

هردو شانه را با قدرت بطرف بالا بکشید و آهسته هر دو را بطرف پائین بیاورید.

تمرین برای شانه ها و گردن