مبانی سلامت زانو
10 قانون زانو
زانو درد - مبانی سلامت زانو

حرکت برای تغذیه غضروف مفید است. از آنجائیکه در غضروف مفاصل و رگ، وجود ندارد و فقط توسط فشار آوردن بر آن و یا برداشتن فشار از آن، میتواند تغذ یه کند، حرکت برای تغذیه غضروف مفاصل بسیار مهم است.

 

حتی، وزن کم بدن نیز ،حالت فشار را دارد

10 قانون زانو