دو و میدانی
تمرین های کششی برای دوندگان
دو و میدانی - دو و میدانی

حرکت کششی را 20 تا 30 ثانیه نگهداریم

یک پا را بالاتر قرار داده،بالا تنه را آنقدر خم کنید تا کشش را پشت ران هایتان احساس کنید. پا را عوض کنید.

تمرین های کششی برای دوندگان